Կենսաէներգետիկա
Արմեն Թռչունյան
Բուհական դասագիրք։ ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2019, 11 աղյուսակ, 223 նկար, 292 էջ
Lehninger Principles of Biochemistry 4th Edition
D. L Nelson, and Michael M Cox. 
Freeman and Company, New York, 2005, 1216 pp

Manual of Industrial Microbiology and Biotechnology, 3rd Edition Baltz, Richard H.; Davies, Julian E.; Demain, Arnold L.
ASM Press,2010, 784 pp.
Մոլեկուլային մանրէաբանության լաբորատոր աշխատանքներ
Հովիկ Փանոսյան, Արմինե Մարգարյան, Ինգա Բազուկյան, Արմեն Թռչունյան
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 120 էջ