Կենտրոնի հիմնական առաքելություններից է մասնակցել ՀՀ-ում կենսատեխնոլոգիական նորարարական գիտելիքի հանգույցի(ՀԱԲ) ստեղծմանը, զարգացմանը և կայացմանը՝ համագործակցելով տարբեր հիմնադրամների, ԲՈւՀերի և արտադրությունների հետ: