Կենտրոնը հնարավորություն է ընձեռնում ասպիրանտներին իրակակացնել գիտական և հետզոտական աշխատանքներ կենսաքիմիայի, մանրէաբանության, կենսաէներգետիկայի և կենսատեխնոլոգիայի տարբեր ոլորտներում:

Ասպիրանտական կրթություն կարող են ստանալ մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճան ունեցողներ անձինք:  Դիմորդն ավարտական տարվա ընթացքում հանձնում է օտար լեզվից և Ինֆորմատիկայի և համակարգչից օգտվելու հիմունքների տարբերակված ստուգարքներ (սահմանված ներքին շեմով` բալային գնահատումով):

Ասպիրանտուրայի ընդունելության կարգին մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այստեղ: