Կարեն Թռչունյան

Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ

Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ,

«Կենսաբանություն» ԳՀ ինստիտուտի գիտաշխատող և փոխտնօրեն,

Մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոնի տնօրեն,

Հետազոտության ոլորտը՝ մանրէաբանություն, կենսաքիմիա, կենսատեխնոլոգիա, կենսաֆիզիկա, կենսաէներգետիկա 

h-index: 22

   

 

 

 

Սաթենիկ Միրզոյան

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

«Կենսաբանություն» ԳՀ ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող

Հետազոտությունների ոլորտը՝ կենսաքիմիա, կենսաէներգետիկա, 

ջրածնային էներգիա, թափոնների վերամշակման տեխնոլոգիաներ

h-index:4

 

 

 

 

 

Հեղինե Գևորգյան

Ասպիրանտ՝ Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն

Հետազոտությունների ոլորտը՝ մանրէների կենսաքիմիա,

 կենսաէներգետիկա, սպիտակուցների կենսաքիմիա, 

ներթաղանթային սպիտակուցների փոխազդեցություն

h-index:2

 

 

 

 

Լուսինե Կարապետյան

Ասպիրանտ՝ Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն

Հետազոտությունների ոլորտը՝ կենսաքիմիա, կենսաէներգետիկա,

թաղանթային տեղափոխիչ սպիտակուցներ,

h-index:2

 

 

 

 

 

 

Լիանա Վանյան

Մագիստրատուրայի ուսանող «Կիրառական մանրէաբանություն»  ծրագրում

Հետազոտությունների ոլորտը՝ խմորման կենսաքիմիա և կենսաէներգետիկա,

կենսաջրածին, թափոնների վերամշակում, կենսապարարտանյութերի ստացման տեխնոլոգիա

h-index:1