Կենտրոնում գործում է Կիրառական մանրէաբանություն մագիստրոսական ծրագիրը, որը ստեղծվել է աշխատաշուկայի և պահանջվող մասնագիտական հմտությունների ուսումնասիրության հիման վրա: Այն կազմվել է մի շարք առաջատար համալսարանների կենսաբանության և մանրէաբանության մագիստրոսական ծրագրերին համապատասխան։  Ահա այդ համալսարանների շարքը`

 • Գերմանիայի Հալլեի, Ֆրանկֆուրտի և Կոնստանցի համալսարաններ
 • Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալասարան
 • ԱՄՆ Կալիֆորնիայի Բերկլիի համալսարան
 • Նիդերլանդների Հանզեի կիրառական գիտությունների համալսարան
 • Հունաստանի Պատրասի համալսարան                                                                                              Այսպես,  ծրագրում ներառված են հետևյալ դասընթացները`

               

 • Օրգանական թափոնների և կեղտաջրերի մշակման տեխնալոգիաներ
 • Մանրէաբանական վերլուծական մեթոդներ
 • Բնապահպանական մանրէաբանություն
 • Ագրոկենսատեխնալոգիա և սննդի մանրէաբանություն
 • Քրոմատագրաֆիկ մեթոդներ
 • Արդի կիրառական մանրէաբանություն
 • Մանրէների կենսատեխնալոգիա
 • Կենսաանվտանգության հիմունքներ
 • Մանրէները որպես կենսացուցիչներ
 • Կենսազանգված և կենսաէներգիա
 • Նորարարություն․ բիզնես մոդելավորում և սկզբնավորում (“start up”)
 • Նորարարական տեխնալոգիաները մանրէաբանական արտադրության մեջ

Ծրագրի ամբողջական տարբերակը կարող եք տեսնել այստեղ:

Բացի տեսական գիտելիքներից, ուսանողները կարող են ձեռք բերել նաև գործնական գիտելիքներ և հմտություններ, որոնք առավել կարևոր են՝ շնորհիվ ժամանակակից և նորագույն սարքավորումների առկայության։ Մեծ ուշադրություն է դարձվում ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքին և վերլուծական մտածողության զարգացմանը: Ներկայումս ուսանողներն ինքնուրույն գործարկում են սարքավորումները, տիրապետում են աշխատանքի հիմնական օրինաչափություններին, ինչպես նաև ինքնուրույն պլանավորում և իրականացնում գիտափորձեր։ ԵՊՀ մագիստրատուրա մրցութային կարգով կարող են ընդունվել ՀՀ պետական և ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող անձիք։

Կարդացվող դասախոսությունների և կրեդիտների մասին տեղեկություն ստանալու համար սեղմել այստեղ:

Իսկ ուսանողների կարծիքին և տպավորություններին կարող եք ծանոթանալ մեր ֆեյսբոիքյան էջում սեղմելով այստեղ: